Autentista

PREAMBULA

My, Autentisti, sa týmto hlásime k odkazu našich predkov , ktorí tisíce rokov žili a hospodárili v tejto krajine, ktorí okrem iného pestovali révu vinnú a dorábali z nej víno k potešeniu svojho ducha a na oslavu Božej dobrotivosti. Ako ich potomkovia, aj my chceme využívať našu rodnú zem ako matku hodnoverných vín, zachovať a odovzdať ju našim deťom zdravú a krásnu.

Pannoniu, ako časť Rímskej ríše, považujeme za kolísko zrodu našej spoločnej vinohradníckej a vínnej kultúry. Ráz krajiny, vinohradnícke zákony a spôsoby výroby vína, vďaka rimanom, vyrástli z toho istého pannónskeho koreňa pre všetky Alpami a Karpatmi obklopené vínomilné národy.

Plynúci čas pretavený do dejín, sformoval komunitu stredoeurópskych národov, ktorá spoločne v dobrom i zlom, v bolesti i radosti prežila až dodnes. Tento spoločný duch, tradicie a hodnoty zdieľame spolu všetky národy bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie, ktorá ako názov objímajúci priestor, dejiny a množstvo ľudských pokolení, bola rámcom aj pre víno a vinárske tradície. Náš spoločný osud nám dáva dnes možnosť prostredníctvom tradičného vinohradníctva a prírodeverného, autentického vína nadviazať na všetko ľudské vytvorené pri tejto spoločnej ceste časom.

Náhly prechod od tradičného vinohradníctva a vinárstva k moderným postupom zakrýva a miestami úplne likviduje miestne vinohradnícke a vinárske špecifiká, následne vedie k strate identity celých vinohradníckych oblastí. Výsledný sloh vína ovplyvňuje aj opustenie starých, svahovitých viničných honov, dôsledkom čoho sú nielen vína, ktoré stratili svoju autenticitu, ale zarastajúce, neutešené úbočia, ktorých vinohrady po celé storočia dotvárali genius loci krajiny.

My, Autentisti, spájame sa za účelom zachovania autentického vinohradníctva a vinárstva v „podunajskej“ oblasti, chrbticu ktorej tvorí 2840km dlhá rieka Dunaj, ktorá bola od nepamäti tak križovatkou národov ako aj križovatkou pontusských a západoeurópskych odrôd viniča, kde vznikla naša spolupatričnosť, spoločné vedomie a vznikali odrody, ktoré sú pre nás typické, ktoré nás spájajú a symbolizujú.

Uvedomujeme si dôležitosť zachovať si tak vlastnú, ako aj spoločnú identitu a dôležitosť spolupráce s vinármi a vinárskymi regiónmi, ktoré s nami cítia spolupatričnosť a súhlasia s Chartou autentistu.

Na základe tohoto hodnotového systému a filozofického zámeru sú naše ciele:

 • vyrábať vína z vlastných vinohradov za pomoci autochtónnych mikroorganizmov, v ktorých sa čo najvierohodnejšie odráža duch miesta zachytené osobitou rukou vnímavého vinára, uprednostňovať tradičné polohy vinohradov a ekologické hospodárenie v nich
 • zachovať a chrániť mikroflóru vinohradov a pivníc
 • preferovať stredoeuropské odrody viniča a drevené sudy
 • akceptovať a neskreslovať vplyv počasia daného ročníka na víno
 • zachovať stáročiami overené postupy pri pestovaní vínnej révy a výrobe vín
 • propagovať prírodeverné, autentické vína vyrábané v súlade s Chartou autentistu

ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ

Pravidlá pre prácu vo vinohrade:

 • Uprednostňovať postupy v pestovaní vínnej révy zohladňujúce princípy ekologického trvalo udržatelného pôdohospodárstva, s cieľom udržiavať dlhodobú úrodnosť a biologickú aktivitu pôdy, zachovať biodiverzitu a celkový život vo vinohrade
 • Zakazuje sa používať herbicídy, syntetické insekticídy, akaricídy a systémové fungicídy / ošetrovať je možné len s ochrannými prostriedkami a pomocnými látkami schválenými pre biologické vinohradníctvo
 • Zakazuje sa aplikácia syntetických hnojív
 • Uprednostňuje sa výsadba a pestovanie autochtónnych a tradičných stredoeuropských odrôd alebo odrôd umožňujúce uplatniť v pestovaní révy vyššie uvedené postupy
 • Pri nových výsadbách sa stanovuje minimálny počet 5000 jedincov na hektár
 • Maximálny výnos z jedného hektáru sa stanovuje na 40 hl vína
 • Zakazuje sa iný ako ručný zber

Pravidlá pre prácu v pivnici:

 • Uprednostňujú sa postupy spočívajúce na minimálizácii zásahov do výroby vína a pri tom sa preferujú biologické, fyzikálne a mechanické postupy pred chemickými.
 • Prioritou práce v pivnici je ochrana životného prostredia, minimalizovanie spotreby energie a tvorby odpadov
 • Zakazuje sa použitie geneticky modifikovaných organizmov a tiež aditív vyrobené ich použitím
 • Zakazuje sa používanie selektovaných kvasiniek aj kvasiniek vlastných selekcií. Mušty majú kvasiť spontánne pomocou autochtónnych kvasiniek a baktérií prítomných na hrozne a v pivnici
 • Zakazuje sa používať všetky cudzorodé produkty, t.j.umelú výživu pre kvasinky, pridané enzímy a baktérie / pri vinifikácií sa môže použiť len oxid siričitý, príp.bentonit a čerstvý vaječný bielok /
 • Čistenie muštu je dovolené len samočistením – samovoľnou sedimentáciou
 • Technologie výroby vína, ktoré sú nezlučitelné s Chartou autentistu: filtrácia, flotácia, odstredenie, reverzná osmóza, vymrazovanie a vákuová destilácia muštov
 • Zakazuje sa úprava kyselín a cukornatosti muštov, t.j.odkyslovanie, prikyslovanie, zvyšovanie a znižovanie cukornatosti muštov, a úprava muštov pridávaním zahusteného muštu alebo vody
 • Uprednostňuje sa fermentácia a zrenie v drevených, keramických, sklenených či v betónových nádobách bez riadenej fermentácie
 • Celková SO2 v suchých bielych vínach nesmie prekročit 80 mg/l, u červených vín 60mg/l
 • Zakazuje sa ostrá filtrácia, pasterizácia, úprava alkoholu a buketu, pridávanie oxidu uhličitého, tanínov a stabilizátorov, a tiež všetky zásahy skreslujúce charakter vína.
 • Technologie výroby vína, ktoré sú nezlučitelné s Chartou autentistu: membránová a Cross – flow filtrácia,reverzná osmóza, pasterizácia, vákuové odparky, stripovacia kolona atď.
sk_SKSlovak